03

De Cultuur Loper

Een instrument om cultuuronderwijs op school te verbeteren en te verdiepen

Duur: 8 bijeenkomsten van 2 uur, waarvan 3 met het hele team
Studielast: afhankelijk van de ambities van de school
Doelgroep: basisscholen (directie, ICC’er, team)
Kosten: circa € 5.000 per school

De Cultuur Loper is een instrument waarmee uw school in 8 stappen cultuuronderwijs een vaste plek in het curriculum geeft die aansluit bij de onderwijsdoelen en de lespraktijk van alledag. U ontwikkelt een eigen visie op cultuuronderwijs en maakt keuzes die daarbij passen. Zo worden uw leerlingen optimaal gestimuleerd in hun culturele ontwikkeling. Uw school wordt hierin begeleid door een intermediair van Kunstgebouw.

stap 1 | intake
Waar staan we nu met ons cultuuronderwijs? Wat kan De Cultuur Loper betekenen?
 
stap 2 en 3 | assessment en ambitiegesprek
Hoe kunnen wij ons huidige cultuuronderwijs typeren? Wat willen wij de leerlingen na 8 jaar cultuuronderwijs meegeven?
 
stap 4 | teambijeenkomst(en)
Onderschrijft het team de geformuleerde ambities? Welke keuzes wil het team maken?
 
stap 5 | scholingsactiviteiten
Wat willen we zelf leren? inspiratiebijeenkomsten
 
stap 6 | meerjarenvisie
Hoe concretiseren wij de ambities op basis van de competenties?
 
stap 7 | lijn aanbrengen
Waaruit bestaat ons activiteitenprogramma?
 
stap 8 | activiteitenoverzicht
Wat hebben we bereikt en hoe gaan we verder?

De Cultuur Loper sluit goed aan op de opleiding tot interne cultuurcoördinator (ICC-er). Het geeft de ICC-er de positie en concrete handvatten om voor cultuuronderwijs draagvlak te creëren binnen het team en om cultuuronderwijs te verankeren in het curriculum van de school.
 
Informatie en inschrijven
decultuurloper.kunstgebouw.nl 
academie@kunstgebouw.nl
 
De Cultuur Loper is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen het Fonds voor Cultuurparticipatie, Kunstbalie en Erfgoed Brabant. Kunstgebouw heeft het gebruiksrecht voor de provincie Zuid-Holland.