01

Visie op 21e eeuwse vaardigheden
Cultuuronderwijs

In het leerplankader voor kunstzinnige oriëntatie (SLO) is bijzondere aandacht voor vaardigheden die leerlingen moeten beheersen om te kunnen functioneren in de snel veranderende maatschappij. Volgens deze visie, die door scholen op verschillende wijzen wordt onderschreven, moeten leerlingen een aantal vaardigheden ontwikkelen die ook binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie aan de orde komen en van nature samenhang hebben met cultuuronderwijs.

Over welke vaardigheden gaat het?
De 21e eeuwse vaardigheden vormen een geheel van persoonlijke competenties waarbinnen denkvaardigheden (digitale geletterdheid, creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen) sociale vaardigheden (communiceren, samenwerken en sociaal-culturele vaardigheden) en metacognitie (zelfbewustzijn ) te onderscheiden zijn.

Hoe is de samenhang met cultuuronderwijs?
Het ontwikkelen van cultureel bewustzijn impliceert dat leerlingen een pakket aan vaardigheden verwerven waarmee zij zichzelf en de wereld beter leren kennen en leren omgaan met veranderingen in de samenleving. De 21e eeuwse vaardigheden hebben daarom een natuurlijke samenhang met cultuuronderwijs.

Binnen het domein kunstzinnige oriëntatie vergroten de leerlingen hun cultureel bewustzijn vooral door middel van verbeelding: meemaken van voorstellingen, verzinnen en vormgeven van ideeën, creëren, en onderzoeken. Daarin zijn de kunstvakken uniek in het schoolcurriculum. Kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken komen ook aan de orde, maar staan minder centraal dan verbeelding. Creativiteit is dus een belangrijk begrip dat cultuuronderwijs en de 21ste eeuwse vaardigheden met elkaar verbindt.

Wat doet Kunstgebouw?
In onze programma’s Kijk|Kunst en Doe|Kunst en in onze scholingsprogramma’s zijn de 21e eeuwse vaardigheden impliciet verweven. Ons educatief materiaal is erop gericht om het cultureel bewustzijn van leerlingen te vergroten, zodat zij beter kunnen omgaan met de wereld om hen heen en met veranderingen in de samenleving. Aandacht van scholen voor de 21e eeuwse vaardigheden kan de ontwikkeling van cultureel bewustzijn ondersteunen. De 21e eeuwse vaardigheden zijn afzonderlijk en in samenhang te herkennen in de keus van voorstellingen, projecten en in de educatie. Speciale aandacht verdienen de online opdrachten bij Kijk|Kunst en Doe|Kunst, die leerlingen in staat stellen om ook binnen cultuuronderwijs te werken aan digitale geletterdheid.
 
Bronnen: