03

Cultuureducatie met kwaliteit 2017-2020

Cultuureducatie met kwaliteit wordt in de komende beleidsperiode 2017-2020 voortgezet. Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bereiden het traject voor de nieuwe matchingsregeling voor. Hierbij worden de adviezen uit het rapport Cultuur als Basis, het advies van de Raad voor Cultuur, de Raad van 12, de PO raad en andere belangrijke spelers meegenomen.

Enkele uitgangspunten staan al vast:

  • De regeling is een matchingsregeling. Dat wil zeggen dat het FCP maximaal de helft van de begrote kosten subsidieert. De andere helft komt van andere partijen, met name gemeenten en provincies.
  • Naast financieel partner zijn het FCP en de gemeenten en provincies ook inhoudelijk partner. De gemeente of provincie wijst de penvoerder aan, het FCP beoordeelt de aanvraag.
  • De aanvraag wordt, net als in de huidige periode, gedaan door culturele instellingen. Alleen culturele instellingen die gesteund worden door de gemeente of provincie waar de activiteiten plaatsvinden kunnen een aanvraag doen. De keuze voor de lokale of regionale penvoerder is de verantwoordelijkheid van de gemeente of provincie.
  • De subsidieperiode loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2020. Met eventueel de mogelijkheid om een reserve te vormen voor het eerste halfjaar van 2021. De middelen mogen dus besteed worden vanaf januari 2017.

OCW gaat in gesprek met de provincie Zuid-Holland over de provinciale rol voor de CmK periode 2017-2020. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met Verolique Jacobse van Kunstgebouw:

verolique.jacobse@kunstgebouw.nl, 015 – 215 45 25

Tijdpad

  • Voorjaar 2016: gesprekken met G35 gemeenten, provincies en OCW om te komen tot nieuwe bestuurlijke afspraken
  • April 2016: publiceren matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (FCP)
  • Oktober 2016: sluitingsdatum regeling
  • Eind 2016: besluit op aanvraag