01

Verslag startbijeenkomst CMK Zuid-Holland

 

Op 23 februari 2017 vond bij Trias in Rijswijk de startbijeenkomst plaats met alle coördinatoren en ambtenaren die in Zuid-Holland onder penvoerderschap van Kunstgebouw werken aan Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) in 2017-2020.

De 25 deelnemende gemeenten (met in totaal 12 CMK-projecten) zijn: Katwijk, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis, Goeree-Overflakkee, Korendijk, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Binnenmaas, Strijen, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenwaard, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam en Zederik.

Introductie CMK 2017-2020 | Margriet Gersie
Margriet Gersie, directeur Kunstgebouw heette alle aanwezigen hartelijk welkom. Ze gaf aan dat een fikse wandeling is afgelegd om hier te komen. In mei 2016 zaten de kleinere gemeenten in Zuid-Holland,  het ministerie OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), de provincie Zuid-Holland en Kunstgebouw bijeen om vast te stellen dat de kleine gemeenten graag door wilden gaan met CMK, ook bereid waren om daar opnieuw geld voor beschikbaar te stellen, maar dat de meesten niet gelukkig waren met de vorm waarin OCW en FCP dat wilden: onder de vleugels van een grote stad. Gelukkig is een oplossing gevonden. De provincie was bereid om Kunstgebouw te laten optreden als penvoerder en 25 gemeenten hebben ervoor gekozen daar gebruik van te maken.

Deze gemeenten hebben plannen geschreven die pasten in de doelen van de regeling. Voor sommigen was dit een nieuw plan, anderen hebben de verbinding gemaakt tussen de resultaten van 2013-206 en de wensen voor 2017-2020. De regeling is een voortzetting van het beleid waarin cultuureducatie meer kwaliteit moet krijgen. Maar de accenten zijn anders: de scholen zijn of worden eigenaar van cultuureducatie en de projecten helpen om dat te realiseren.

Nieuw is het penvoerderschap van Kunstgebouw. Kunstgebouw is verantwoordelijk voor de goede besteding van de subsidiegelden en zal daarover aan het FCP verantwoording afleggen. Het betekent ook dat bovenop de lokale en regionale plannen een provinciaal plan van activiteiten moest komen waarin de ondersteuning van de lokale en regionale projecten tot uiting kwam, kennisdeling vorm kreeg en waarin een aantal formaliteiten uit de regeling - zoals monitoring, evaluatie en verantwoording – gerealiseerd werden.

170223 startbijeenkomstCMK basczerwinski 4 web500

De 12 lokale en regionale plannen en het provinciale plan zijn in oktober 2016 ingediend. Het FCP heeft Kunstgebouw naar aanleiding hiervan nog een aantal vragen gesteld. Onder meer: is er samenhang tussen de verschillende projecten in hun ambitie om cultuureducatie te veranderen. Die vraag heeft Kunstgebouw beantwoord door een model te ontwikkelen (de trap van Kunstgebouw), waarin duidelijk wordt welk middel je het beste voor welk doel kan gebruiken.
Het FCP zegt hierover in de beschikking: “Dit is een handzaam onderscheid in vijf stadia van eigenaarschap en verankering van cultuureducatie op scholen en de daarbij behorende middelen.” Verder is het FCP positief over de samenhang tussen de verschillende instrumenten die in het projectplan worden genoemd (zoals De Cultuur Loper met begeleiding van een coach, scholing aan ICC’ers, teams van leerkrachten, directies en schoolbesturen) en noemde het convenant een kansrijk instrument voor structurele bestuurlijke verankering van cultuureducatie.

Een andere vraag van het FCP ging over de rol van Kunstgebouw. Wat wil Kunstgebouw bereiken met CMK? Elk project zo ver brengen als realistisch is, was het antwoord. Het denken over cultuuronderwijs stimuleren. De kwaliteit van de lokale coördinatiestructuur waar nodig helpen versterken. De samenhang bevorderen tussen wie waarom wat doet in het cultuuronderwijs. Het FCP zegt in de beschikking dat de regionale structurering met stuur- en projectgroepen en de aandacht voor het versterken van de deskundigheid hen vertrouwen geeft dat de 25 gemeenten en Kunstgebouw in deze nieuwe samenwerking tot resultaten kunnen komen. Het gezamenlijke plan is op 1 februari 2017 goedgekeurd.

Pitch per project | Coördinatoren
Tussen de 12 lokale en regionale CMK-projecten zijn uiteraard verschillen. Sommigen beginnen net, anderen zijn al vier jaar aan de slag. Soms zijn scholen al stevige participanten, bij andere projecten moet de stap van leerlijn naar visie en verankering op school juist de komende jaren gemaakt worden. Maar er zijn ook veel overeenkomsten zoals bleek uit de 1 minuut pitch die de coördinatoren op ‘de zeepkist’ hielden. Tot slot van elke pitch voegde de betreffende coördinator elementen toe aan het kunstwerk Schitterend van Suzan Drummen. Dit kunstwerk staat centraal in een kunsteducatief project voor groep 3 en 4. Voor deze startbijeenkomst symboliseert dit het samenstellen van een prachtig kunstwerk (CMK in Zuid-Holland) uit schitterende elementen (de 12 projecten).

170223 startbijeenkomstCMK basczerwinski 81 web500

Financiën | Tonnie Bulsink
Tonnie Bulsink, hoofd Primair Onderwijs bij Kunstgebouw, lichtte de financiële kant van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit toe. Naast inhoudelijke toelichting vroeg het FCP ook een financiële aanpassing van het gezamenlijke plan: de indirecte matching moet verantwoord worden onder kopje 5.A. Implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum (loonkosten). De gemeenten die te maken hebben met indirecte matching zijn Pijnacker-Nootdorp & Lansingerland, Voorne, Vlaardingen & Schiedam, Zwijndrecht, Maassluis, Midden-Delfland en Hendrik-Ido-Ambacht.
Penvoerder Kunstgebouw maakt de subsidiebedragen per kwartaal over en gebruikt hiervoor het IBAN-nummer en de tenaamstelling uit de samenwerkingsovereenkomst. Over het gehele bedrag, dus de subsidie van het FCP en de (in)directe matching van de gemeenten, is 12,5% bestemd voor het provinciale deel. In maart 2017 publiceert het FCP het handboek met daarin alles over de inhoudelijke en financiële verantwoording en de prestatiegegevens.

Verbinden en versterken | Verolique Jacobse
Het motto van het gezamenlijke CMK-plan is Verbinden en versterken. Verolique Jacobse, hoofd Informeren en Netwerken bij Kunstgebouw, gaf weer hoe dit motto naar de praktijk is vertaald. Kunstgebouw biedt de coördinatoren ondersteuning in de vorm van werkoverleggen en deelname aan lokale stuurgroepen. In samenwerking met de projectcoördinatoren worden provinciale leergemeenschappen in de vorm van kennisateliers en praktijkateliers opgezet. Op het gebied van scholing wordt samengewerkt met Pabo Inholland en Kunstvakonderwijs. Voor de hele provincie, dus ook gemeenten die een andere penvoerder hebben, verzorgt Kunstgebouw zes keer per jaar een nieuwsbrief met actuele informatie over alle projecten. Ook faciliteert Kunstgebouw de onderlinge communicatie met de netwerkgroep Cultuureducatie met kwaliteit Zuid-Holland op LinkedIn. Verder draagt Kunstgebouw zorg voor de Moneva op provinciaal niveau.

Groepssessies
Na de presentaties gingen de deelnemers in drie groepen uiteen. Zij bespraken hun vragen en opmerkingen en gaven input voor onderwerpen voor de kennisateliers en praktijkateliers.

Afsluiting
Deze startbijeenkomst werd afgesloten met een toast op een schitterende samenwerking!

Bewaren